Rėkyvos progimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos higienos normos hn 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo


Progimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nutarimais, kitais teisės aktais  ir mokyklos nuostatais.

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą:

Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika: