NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

 

ŠIAULIŲ RĖKYVOS PROGIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS IŠORINIO VERTINIMO ATASKAITA

 

2016-12-30 Nr. A-75

Vilnius

Vertinant įstaigos veiklą vadovautasi Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ISAK-608 „Dėl bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintais veiklos rodikliais, vertinimo lygiais, atsižvelgta į šiuo metu galiojančias Bendrąsias ugdymo programas. Vertindami veiklą mokykloje, išorės vertintojai naudojosi 5 vertinimo lygių skale, vartojo aprašomuosius veiklos kokybės vertinimus:

4 ,,labai gera“ – „veiksminga“, „spartus tobulėjimas“, „išskirtinė“, „kryptinga“, „originali“, „ypatinga“, „įspūdinga“, „savita“, „puiki“, „kūrybiška“ – minimą veiklą galima paskleisti už mokyklos ribų;

3 „gera“ – ,,tinkama“,  „veikla turi savitų bruožų“, „potenciali“, „lanksti“ – minimą veiklą, patirtį verta skleisti mokykloje; 

2 „nebloga“ – ,,patenkinama“, ,,vidutiniška“, ,,nesisteminga“, „neišskirtina“, „priimtina“ – veikla mokykloje tinkama, bet yra ką tobulinti, verta sustiprinti ir išplėtoti; 

1 ,,prasta“ – ,,neperspektyvu“, ,,neveiksminga“, ,,nekonkretu“ – būtina tobulinti; 

0 ,,labai prasta“ – veiklą būtina iš esmės keisti.

 

I. MOKYKLOS STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI

 

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai

 

1. Savitos tradicijos ir ritualai (1.1.2. – 4 lygis). 

2. Geri  bendruomenės santykiai (1.1.4. – 3 lygis). 

3. Tikslingi mokyklos ryšiai (1.4. – 4 lygis).

4. Aplinka turi savitų bruožų  (1.3.3. – 3 lygis).

5. Tinkamas mokytojo veiklos planavimas (2.2.1. – 3 lygis).

6. Padedantis mokytis mokytojo ir mokinio dialogas (2.3.3. – 3 lygis).

7. Geri neakademiniai mokinių pasiekimai (3.2.2. – 3 lygis). 

8. Kryptingas rūpinimasis mokiniais (4.1. – 4 lygis).

9. Paveikus vadovavimo stilius (5.3. – 3 lygis).

10. Tinkamas  personalo valdymas (5.4.  – 3 lygis).

 

Mokyklą verta pagirti už kryptingą gamtosauginę veiklą.

 

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai

 

1. Mokymo nuostatos ir būdai (2.3.1. – 2 lygis).

2. Mokymasis bendradarbiaujant (2.4.2. – 2 lygis).

3. Mokymosi veiklos diferencijavimas (2.5.3. – 2 lygis).

4. Mokyklos įsivertinimas (5.2. – 2 lygis).

5. Patalpų panaudojimas (5.5.3. – 2 lygis).

 

II. PENKIŲ VEIKLOS SRIČIŲ VERTINIMAS

 

1.     MOKYKLOS KULTŪRA

Šiaulių Rėkyvos progimnazijos kultūra vertinama gerai (3 lygis)  Mokyklos etosas turi savitų bruožų (3 lygis), išskyrus tradicijas ir ritualus, kurie vertinami labai gerai (4 lygis).

Vertybės, elgesio normos, principai vertinami gerai. Tradicijos ir ritualai vertinami labai gerai. Tapatumo jausmas vertinamas gerai. Atvirumas ir svetingumas vertinami gerai. Klasių mikroklimatas tinkamas.

Pažangos siekiai vertinami gerai (3 lygis).

Asmenybės raidos lūkesčiai tinkami. Mokymosi pasiekimų lūkesčiai tinkami. Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis potencialus.

Darbo tvarka paveiki (3 lygis).

Pageidaujamo elgesio skatinimas tinkamas. Aplinka turi savitų bruožų. Bendruomenės išmonės bei pastangų dėka estetinis mokyklos vaizdas patrauklus, erdvės gana racionaliai panaudojamos socialiniams ir kultūriniams poreikiams.

Mokyklos ryšiai vertinami labai gerai (4 lygis), išskyrus įvaizdį ir viešuosius ryšius, kurie vertinami gerai (3 lygis).

Progimnazijos vaidmuo vietos bendruomenėje išskirtinis. Progimnazijos partnerystė su kitomis institucijomis kryptinga. Įvaizdis ir viešieji ryšiai paveikūs.

 

2.     MOKYMASIS IR UGDYMAS

 

Ugdymas ir mokymasis Šiaulių Rėkyvos progimnazijoje vertinami gerai (3 lygis).  Bendrasis ugdymo organizavimas progimnazijoje yra priimtinas (2 lygis). Ugdymo programos bei dalykų ryšiai ir integracija vertinami gerai (3 lygis).

Ugdymo programos tinkamos. Ugdymo planas ir tvarkaraščiai priimtini. Dalykų ryšiai ir integracija tinkami, tenkina mokinių ugdymo (-si) poreikius. Pasirenkamosios programos vertinamos vidutiniškai. Neformaliojo švietimo politika vidutiniška.

Pamokos organizavimas progimnazijoje tinkamas (3 lygis).  

Pamokos struktūros kokybė gera. Klasės valdymas vertinamas gerai.

Mokymo kokybė progimnazijoje gera (3 lygis).

Mokymo ir gyvenimo ryšys paveikus. Mokytojo ir mokinio dialogas turi savitų bruožų ir yra stiprusis progimnazijos veiklos aspektas. Išmokimo stebėjimas tinkamas. Namų darbai nesistemingi.

Mokymosi kokybė progimnazijoje yra tinkama (3 lygis).

Mokymosi motyvacija potenciali. Mokėjimas mokytis yra geras.

Mokymo ir mokymosi diferencijavimas patenkinamas (2 lygis).

Mokymosi poreikių nustatymas tinkamas, o mokymosi veiklos diferencijavimas neišskirtinis. Mokymo poreikių nustatymas tinkamas.

Vertinimas ugdant tinkamas (3 lygis),

 išskyrus vertinimą kaip pažinimą, kuris neišskirtinis. Vertinimas kaip ugdymas tinkamas. Vertinimas kaip informavimas paveikus.

 

3.     PASIEKIMAI

 

Mokyklos pažanga tinkama (3 lygis). 

Atskirų mokinių pažanga yra gera. Mokyklos pažanga tinkama.

Mokymosi pasiekimai geri (3 lygis).

Akademiniai pasiekimai tinkami. Kiti mokinių pasiekimai vertinami gerai. Tolesnio mokymosi sėkmė vertinama gerai.

4.     PAGALBA MOKINIAMS

 

Šiaulių Rėkyvos progimnazijos pagalba mokiniui vertinama gerai (3 lygis). Rūpinimasis mokiniais veiksmingas ir yra stiprusis progimnazijos veiklos aspektas (4 lygis).

Rūpinimasis mokiniais atsispindi tiek kasdienėje progimnazijos veikloje, tiek dokumentuose. Progimnazijoje sudarytos palankios sąlygos mokinių saviraiškai, ugdomi gebėjimai pažinti ir išreikšti savo poreikius, lūkesčius, galimybes pamokose, neformaliojo švietimo užsiėmimuose, dalyvaujant mokinių savivaldoje.

Pedagoginė, psichologinė ir socialinė pagalba progimnazijoje vertinama gerai (3 lygis).

Pagalba mokantis teikiama tinkamai. Psichologinė pagalba tinkama. Socialinė pagalba progimnazijoje organizuojama gerai pagal Socialinės pagalbos teikimo tvarkos aprašą.

Specialiųjų mokymosi poreikių tenkinimas vertinamas gerai (3 lygis).

Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas tinkamas. Gabių ir talentingų vaikų ugdymas progimnazijoje tinkamas.

Pagalba planuojant karjerą paveiki (3 lygis).

Pagalba renkantis mokymosi kryptį tinkama. Mokinių profesinis švietimas paveikus.

Tėvų pedagoginis švietimas turi savitų bruožų (3 lygis).

Tėvų pagalba mokantis, mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas padedant vaikams mokytis yra tinkamas, paveikus. Tėvų švietimo politika organizuojama tinkamai.

 

5.     MOKYKLOS STRATEGINIS VALDYMAS

 

Rėkyvos progimnazijos strateginis valdymas tinkamas (3 lygis).  Mokyklos strategija (planavimo procedūros, planų kokybė ir dermė, plano įgyvendinimas ir jo poveikis) vertinama patenkinamai (2 lygis), išskyrus mokyklos viziją, misiją, tikslus, kurie vertinami gerai (3 lygis).

Mokyklos vizija, misija ir tikslai tinkami (3 lygis).

Planavimo procedūros priimtinos (2 lygis).

Strateginio plano ir metų veiklos plano struktūra priimtina.

Visų mokykloje turimų planų kokybė ir dermė patenkinama (2 lygis).

Priimtina mokyklos veiklos plano ir individualių mokytojų planų dermė.

Plano įgyvendinimas ir jo poveikis patenkinamas (2 lygis)

Progimnazijos įsivertinimo kultūra priimtina (2 lygis).

Veiklos kokybės įsivertinimas atliekamas vadovaujantis Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis. Įsivertinimo procesas reglamentuotas, veiksmingumas mokiniui, mokytojui ir vadovams tiriamas patenkinamai.

Vadovavimo stilius paveikus, abu šios temos rodikliai vertinami gerai (3 lygis).

Vadovai – direktorius ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui – yra kompetentingi ir įsipareigoję progimnazijai. Progimnazijos vadovai demokratiškai inicijuoja ir organizuoja darbą ir skatina lyderystę.

Personalo valdymas – paveikus ir tai yra progimnazijos stiprusis aspektas,  gerai vertinami visi trys pastarosios temos rodikliai (3 lygis).

Progimnazijoje dirba optimalus išsilavinusių ir būtinas kompetencijas turinčių mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaičius. Progimnazijos vadovai pagarbiai ir dalykiškai bendrauja su mokyklos darbuotojais, sudaro sąlygas kvalifikacijos tobulinimui.

Materialinių išteklių valdymas (lėšų ir turto vadyba) vertinamas gerai (3 lygis), patalpų panaudojimas – patenkinamai (2 lygis).

Progimnazijos vadovai supranta finansų valdymo mechanizmą, biudžeto lėšas skirsto pagal teisės aktuose nustatytą tvarką, atsižvelgdami į biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų panaudojimo prioritetu.

Turto vadyba yra tinkama (3 lygis).

 

Mokyklų išorinio vertinimo skyriaus            Snieguolė Vaičekauskienė                  

vedėja