Specialiosios pedagogines pagalbos paskirtis – didinti mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą. Specialioji pedagoginė pagalba ir jos reikalingumas pirmiausia aptariamas Vaiko gerovės komisijos posėdyje.

 Klasės dalyko mokytojas stebi mokinį, kuris nesugeba įsisavinti mokomojo dalyko programos.     Informuoja VGK ir tėvus apie vaiko ugdymosi sunkumus. Fiksuoja pasiektus mokymosi rezultatus ir taikytas pagalbos formas. Taiko įvairius specialius mokymo būdus ir priemones, sudaro pritaikytas bei individualizuotas programas. Bendradarbiauja su VGK. 

 Specialusis pedagogas nustato vaikų specifinius individualius poreikius ugdymo įstaigoje, šeimoje, bendruomenėje; planuoja pagalbos teikimo procesą, numatydamas tolimuosius ir artimuosius tikslus; padeda specialiųjų poreikių turinčiam vaikui adaptuotis grupėje; dalyvauja pamokose ir taip padeda specialiųjų poreikių vaikui įsijungti į klasės veiklą; kaupia informaciją apie specialiųjų poreikių vaiko pasiekimus, apie juos informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus); nustato specifines vaiko negalias; konsultuoja sudarant pritaikytas bei individualizuotas programas;  sutrikusias funkcijas (suvokimo proceso, mąstymo operacijų, dėmesio ir kt.); bendradarbiauja su Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.

 spec. pedagogė Sandra Baltrušaitienė,

 tel. 841-519039

  Logopedas nustato vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimus bei jų priežastis; numato priemones korekcijai ir jas įgyvendina; bendradarbiauja su klasių auklėtojais, tėvais, socialiniu pedagogu, sudarant programas ir teikia jiems metodinę paramą; kaupia medžiagą apie specialiųjų poreikių vaikų pasiekimus, turimų įgūdžių ir pasiekimų lygį, informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus).

  Logopedė Sandra Baltrušaitienė,

 tel. 841-519039