Bibliotekos tikslai ir uždaviniai:

 • Teikti mokyklos bendruomenei informacines paslaugas, susijusias su ugdymo procesu;
 • Tęsti progimnazijos bibliotekos – atviro švietimo, kultūros ir informacijos centro, atitinkančius reikalavimus, keliamus progimnazijai, kūrimą;
 • Komplektuoti, tvarkyti, saugoti ir populiarinti fondą visose laikmenose, atsižvelgiant į ugdymo proceso poreikius;
 • Prisijungti prie progimnazijos ugdymo ir mokymo proceso kokybės gerinimo;
 • Teikti visapusišką pagalbą mokytojams ir mokiniams pasirenkant mokymo procesui reikalingą literatūrą;
 • Padėti pedagogams organizuoti ugdymo procesą, pasitelkiant bibliotekoje esančius informacijos šaltinius;
 • Organizuoti veiklą, skatinančią kultūrinį ir socialinį mokinių sąmoningumą, stiprinančią jų mokymosi motyvaciją;
 • Bendrauti ir bendradarbiauti su seniūnijos, progimnazijos bendruomene, socialiniais partneriais, miesto savivalda;
 • Aktyviai dalyvauti modernėjančiame mokymo procese;
 • Tęsti skaitymo populiarinimo programą, rūpintis naujų knygų papildymu.

BIBLIOTEKININKĖS  EGLĖS LEBEDIENĖS

DARBO GRAFIKAS

Nuo 2022-10-03 iki  2023-08-31

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Valandos

Pirmadienis

7.30 - 12.30;    13.00 – 16.00

12.30 - 13.00

8

Antradienis

7.30 - 12.30;    13.00 – 16.00

12.30 - 13.00

8

Trečiadienis

7.30 - 12.30;    13.00 – 16.00

12.30 - 13.00

8

Ketvirtadienis

7.30 - 12.30;    13.00 – 16.00

12.30 - 13.00

8

Penktadienis

7.30 - 12.30;    13.00 – 16.00

12.30 - 13.00

8

Iš viso

 

 

40


PRIVALOMŲ IR REKOMENDUOJAMŲ PERSKAITYTI KNYGŲ SĄRAŠAS  Rėkyvos progimnazijos biblioteka teikia šias paslaugas:

 • Bibliotekos darbuotojas teikia konsultaciją ieškant reikiamos informacijos;
 • Mokytojai ir mokiniai, progimnazijos bibliotekoje; gali nemokamai atsišviesti norimą medžiagą;
 • Pradinių klasių ir dalykų mokytojai gali susipažinti su įvairių dalykų metodine medžiaga.

 

Vadovėlių išdavimo ir grąžinimo tvarka

 1. Vadovėliai išduodami ir grąžinami į biblioteką pagal iš anksto sudarytą grafiką (išduodami-  per pirmąją mokymosi savaitę, grąžinami ne vėliau, kaip iki liepos 1 d.).
 2. Mokiniai, gautą vadovėlių komplektą aplenkia, saugo ir tausoja.
 3. Mokslo metų pabaigoje, mokiniai ir dalyko mokytojas  paruošia vadovėlius grąžinimui į progimnazijos biblioteką.
 4. Grąžinami tik tvarkingi vadovėliai (ištrintos pažymėtos pastabos, suklijuoti ir  švarūs).
 5. Mokiniai, pametę vadovėlį privalo informuoti klasės auklėtoją ar bibliotekos darbuotoją.
 6. Bibliotekos darbuotojas informuoja mokinio tėvelius  (globėjus) ir  tariasi dėl tokios pat  vertės vadovėlio grąžinimo.
 7. Mokslo metų pradžioje, reikiamą vadovėlių komplektą, mokinys gauna tik grąžinęs skolingą vadovėlį.
 8. Mokiniui norėdamas pereiti į kitą ugdymosi įstaigą privalo atsiskaityti su progimnazijos biblioteka.

 

Vadovėlių naudojimas papildomiems vasaros darbams

 1. Papildomiems darbams skirtus vadovėlius pasiima pats mokinys.
 2. Mokinio paimtas vadovėlis įrašomas į skaitytojo kortelę.
 3. Papildomiems darbams skirti vadovėliai turi būti sugrąžinti į biblioteką iki rugpjūčio mėnesio pabaigos.

KVIEČIAME APSILANKYTI!