(vadovaujamasi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-404)

1. Nuo einamų metų kovo 1 dienos iki balandžio 30 dienos priimami prašymai, jei vaikas, mokinys:
1.1. gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
1.2. mokosi toje pačioje mokykloje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą;
1.3. gyvena nuomojamajame būste mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje (pateikus nuomos sutarties, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją).
Asmenys, nurodyti 1.1-1.3 punktuose, nepateikę prašymo iki einamųjų metų balandžio 30 dienos, netenka piėmimo teisės. Jie gali būti priimami vadovaujantis šio Aprašo 2 punktu.

2. Nuo einamųjų metų gegužės 1 dienos priimami prašymai į laisvas vietas.

3. Reikalingi dokumentai:
1. Tėvų (globėjų/rūpintojų) prašymas.
2. Gimimo liudijimo kopija.
3. Vaiko sveikatos pažymėjimas Forma Nr. 027-1/a.

Iš kitų mokyklų atvykę mokiniai pateikia papildomai vieną iš šių dokumentų:
- pradinio išsilavinimo pažymėjimą (į penktąsias klases);
- pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

4. Nuotraukos (mokinio elektroniniam pažymėjimui) FAILAS, kurio formatas:
jpg., 22x26 mm, skiriamoji geba 1200x1200,
spalvinė gama – RGB
plotis (Width): 295 pixels
aukštis (Height): 380 pixels
tankis (Resilution): 300dpi

Prašymai priimami darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. progimnazijos raštinėje.
Informacija teikiama telefonu (8 41) 51 90 39