DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PROGIMNAZIJĄ
(vadovaujamasi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-404)


1. Nuo einamų metų kovo 1 dienos iki balandžio 30 dienos priimami prašymai, jei vaikas, mokinys:
    1.1. gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
    1.2. mokosi toje pačioje mokykloje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą;
    1.3.  gyvena nuomojamajame būste mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje (pateikus nuomos sutarties, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją).
 Asmenys, nurodyti 1.1-1.3 punktuose, nepateikę prašymo iki einamųjų metų balandžio 30 dienos, netenka piėmimo teisės. Jie gali būti priimami vadovaujantis šio Aprašo 2 punktu.

2. Nuo einamųjų metų gegužės 1 dienos priimami prašymai į laisvas vietas.

3. Reikalingi dokumentai:
    1. Tėvų (globėjų/rūpintojų) prašymas.
    2. Gimimo liudijimo kopija.
    3. Vaiko sveikatos pažymėjimas Forma Nr. 027-1/a.

Iš kitų mokyklų atvykę mokiniai pateikia papildomai vieną iš šių dokumentų:
    - pradinio išsilavinimo pažymėjimą (į penktąsias klases);
    - pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

 4. Nuotraukos (mokinio elektroniniam pažymėjimui) FAILAS, kurio formatas:
                  jpg., 22x26 mm, skiriamoji geba 1200x1200,
                  spalvinė gama – RGB
                  plotis (Width): 295 pixels
                  aukštis (Height): 380 pixels
                  tankis (Resilution): 300dpi

Prašymai priimami darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. progimnazijos raštinėje.
Informacija teikiama telefonu (8 41) 51 90 39

Mokinių priėmimo komisija:
Pirmininkė  Rima Vitkauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
Alma Girdvainienė, socialinė pedagogė,
Virginija Tunikaitytė, pradinių klasių mokytoja,
Loreta Papolskienė, administratorė.

Mokinių priėmimo komisijos veiklos reglamentas

 

Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

 

Informacija apie priėmimą į Šiaulių miesto mokyklas

 

Elektroninius dokumentus galite rasti paspaudę ant šios nuorodos