ŠIAULIŲ RĖKYVOS PROGIMNAZIJA

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS

 

Komisijos pirmininkė: Vitkauskienė Rima, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komisijos pirmininkės pavaduotoja: Barškietė Sandra, spec. pedagogė, logopedė metodininkė

Komisijos sekretorė: Dambrauskienė Rūta
Nariai:

·       Nečajeva Violeta, pradinių klasių vyresnioji mokytoja, pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė

·       Rimkuvienė Ina, istorijos vyresnioji mokytoja, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė

·       Greviškienė Ilona, spec. pedagogė, logopedė metodininkė

·       Girdvainienė Alma, vyresnioji socialinė pedagogė

·       Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Priežiūros funkcijos:

Komisijos pirmininkė Rima Vitkauskienė atsakinga už komisijos funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje, stebėjimą ir koordinavimą, bendradarbiavimą su progimnazijos savivaldos bei kitomis institucijomis, sąlygų darbuotojų kvalifikacijai tobulinti sudarymą, pasirašo Komisijos sprendimus, kitus su Komisijos veikla susijusius dokumentus ir atstovauja Komisijai savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, svarstant vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo klausimus arba paveda atstovauti kitam Komisijos nariui. Krizės metu organizuoja progimnazijos darbuotojų susirinkimą, kurio metu pateikia informaciją apie įvykį, sprendžia progimnazijos darbo organizavimo klausimus, primena kiekvieno funkcijas ir atsakomybę.

Komisijos pirmininkės pavaduotoja Barškietė Sandra atsakinga už mokinių ugdymo(si) poreikių analizę, renka informaciją iš mokytojų, klasės vadovų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų apie kylančias ugdymo(si) problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą. Krizės metu parengia informaciją apie krizę progimnazijos bendruomenei ir/ar žiniasklaidai, konsultuoja progimnazijos vadovą, mokytojus, kaip informuoti apie Krizę mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus).

Komisijos sekretorė Dambrauskienė Rūta atlieka šias funkcijas: rengia Komisijos posėdžių medžiagą; suderinęs su Komisijos pirmininku, organizuoja Komisijos posėdžius; renka ir apibendrina gautą informaciją, kurios reikia Komisijos veiklai vykdyti; tvarko kitus dokumentus, susijusius su Komisijos posėdžių organizavimu; vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus Komisijos posėdžio rengimo klausimais.

Nečajeva Violeta atsakinga už bendradarbiavimą bei bendrų numatytų programų vykdymą su pradinių klasių mokytojais, sprendžiant konkretaus pradinių klasių mokinio problemas, renka informaciją iš pradinių klasių mokytojų, tėvų, mokinio, krizės metu teikia informaciją pradinių klasių mokiniams ir jų tėvams, padeda kitiems specialistams, dalyvauja pokalbiuose. Atsakinga už informacijos rinkimą iš Rėkyvos seniūnijoje socialinę atskirtį patiriančių, rizikos grupės, ekonominių sunkumų turinčių, išvykusių į užsienį šeimų, planuoja kaip ir kas bus daroma, kokia pagalba bus teikiama.

Rimkuvienė Ina atsakinga už bendradarbiavimą bei bendrų numatytų programų vykdymą su 5-8 klasių vadovais, sprendžiant konkretaus vyresnių klasių mokinio problemas renka informaciją iš mokytojų, tėvų, mokinio, krizės metu teikia informaciją 5-8 klasių mokiniams ir jų tėvams, padeda kitiems specialistams, dalyvauja pokalbiuose.

Greviškienė Ilona atsakinga už mokinių, turinčių specialiųjų poreikių ugdymo programų priežiūrą ir vykdymą, rekomendacijų tėvams ir mokytojams dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo ir kt. teikimą, specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių apskaitą progimnazijoje, bendradarbiavimą su Pedagogine psichologine tarnyba, bendruomenės narių konsultacijas grupėmis ir individualiai krizės metu.

Alma Girdvainienė atsakinga už progimnazijos ugdymo(si) aplinkos, mokinių saugumo vertinimą, socialinės paramos mokiniams organizavimą ir priežiūrą, progimnazijos bendruomenės narių, kuriems reikalinga socialinė pedagoginė, socialinė ar kita pagalba įvertinimą, nagrinėja progimnazijos nelankymo, nesėkmingo mokymosi priežastis, analizuoja netinkamo elgesio, mokinių tarpusavio santykių, pedagogų ir mokinių santykių problemas, bendradarbiavimą su suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis sprendžiant vaiko gerovės ar krizės valdymo klausimus.  

VSP specialistė atsakinga už sveikatos programų įgyvendinimą, bendradarbiavimą su visuomenės sveikatos bei pirminės sveikatos priežiūros įstaigomis, sveikatos priežiūrą progimnazijoje, pirmosios pagalbos suteikimą ir bendradarbiavimą su kitomis medicinos įstaigomis krizės metu.